Kpss 2023/2 Yerleştirme Sonuçları Hakkında

KPSS 2023/2 YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞINA YERLEŞTİRİLMESİ YAPILANLAR İÇİN ATAMAYA ESAS OLMAK ÜZERE İSTENEN BELGELER VE GEREKLİ HATIRLATMALAR HAKKINDA DUYURU

 

ADAYLARIN DİKKATİNE : Aşağıda belirtilen maddeleri dikkatlice okuyunuz.

ÖSYM Başkanlığınca KPSS sonuçlarına göre 2023/2 döneminde Başkanlığımız kadrolarına yerleşen adayların aşağıdaki belgeleri 17 Ocak 2024 tarihi Çarşamba günü mesai bitimine kadar DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞINA elden, posta, kargo veya kurye aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacak olup, belirtilen tarihe kadar evrakları ulaştırmayanların atamaları yapılmayacaktır. İlgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 08 Ocak 2024 tarihinde açıklanan KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçlarına göre Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına yerleştirilmesi yapılanlardan, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25’inci maddesinde “…Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez…“ hükmü gereğince vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecek olup, bunların dışında;

 

Aşağıdaki belgeler istenmektedir:

1. Yerleştirme Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı (Yerleştirilen Adaylar tarafından ÖSYM Sitesinden alınacaktır),

2. Açıktan Atama Başvuru Formu (Eksiksiz olarak doldurularak imzalanması) aslı,

3. Mezuniyet Belgesi:

* Adayın yerleştiği unvanını belirten öğrenim durumunu gösterir diploma aslı,

* Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı,

* Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan denklik belgesinin aslı,

(Yukarıda belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı veya noter onaylı suretinin getirilmesi gerekecektir.)

4. 6 (altı) Adet Fotoğraf, (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

5. Mal Bildirim Formu , (tarih ve imzalı olarak doldurulup teslim edilecektir),

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

7. Başvuru Dilekçesi ,

8. Taahhütname ,

9. Güvenlik Soruşturması Formu , (Bilgisayar ortamında ıslak imzalı bir şekilde ve 3 (üç) nüsha doldurulacaktır.)

10. Aile Durum Bildirimi Formu ,

11. Varsa ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge,

12. Varsa yerleştirilen kadro için ‘‘Tercih Kılavuzu’’nda belirtilen niteliklere ilişkin belgeler,

13. İkametgah Belgesi,

14. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ,

15. 2023/2 KPSS atamalarına göre Başkanlığımız kadrolarına yerleşip halen başka kamu kurum veya kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli ve Başkanlığımıza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.

HATIRLATMALAR

1. Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.

2. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin

"Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

3. Başkanlığımız kadrolarına yerleşip, evraklarını 17/01/2024 tarihine kadar Başkanlığımıza teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve adreslerine bilgi verilemeyecektir.

4. Ataması yapılanların tebligatları için kişilerin MERNİS sistemindeki adresleri geçerli olacaktır.

5. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Kurumumuza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

6. Başkanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

7. Ayrıca, yukarıda anılan Yönetmeliğin "Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir." hükmü gereği kişilerden istenilmeyen adli sicil ve askerlik durum belgeleri, Başkanlığımızca ilgili kurumlar arasında yapılacak yazışma sonucunda ilgili kurumlardan gelecek cevaplara göre atanmaya hak kazananların atamaları yapılacak, atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Başkanlığımıza evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecektir.

8. Bilgi talebinizi ve sorularınızı 0442 238 28 28 numaralı telefondan veya baskanlik@dap.gov.tr adresinden iletmeniz rica olunur.

 

GENEL BİLGİLER

1. İstenilen belgeler teslim edildikten sonra Başkanlığımızca incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılacak olup, ataması yapılan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62’nci maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlaması gerekmekte olup, aksi halde anılan Kanunun 63’üncü maddesi gereğince atamaları iptal edilecektir.

2. Askerlik işlemleri bakaya durumunda bulunan adayların atamaları yapılmayacaktır.

 

EVRAK TESLİM ADRESİ

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

İnsan Kaynakları Birimi

Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı No:9

Yakutiye/Erzurum


DENEME