4/B Sözleşmeli Personel Alımı Sonuç Duyurusu (02.07.2024 Tarihi İtibariyle Güncellendi)

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Başkanlığımız birimlerde istihdam edilmek üzere, müracaatları kabul edilen adayların değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda sayılan belgeleri 23.07.2024 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza bizzat elden teslim etmeleri (atama işlemlerinin hızlı sonuçlandırılabilmesi ve evrak eksikliklerin tamamlanabilmesi için tercih sebebidir) veya posta-kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, (postadaki gecikmelerden kişi kendisi sorumlu olup, Başkanlığımız hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir) belirtilen tarihe kadar evrakları ulaştırmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendisine bildirimde bulunulacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

4/B Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları Elektrik Teknisyeni


İSTENİLEN BELGELER:

1-Açıktan Atama Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurularak imzalanması) aslı,

2-) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3-Mezuniyet Belgesi,


- Adayın yerleştiği unvanını belirten en son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı,

- Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı,

- Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı.

(Yukarıda belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin noter onaylı sureti veya belgelerin aslı ile birlikte Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğüne diplomalarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde ilgili Koordinatörlükçe aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

4-) MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya Öğrenim Sırasında Bilgisayar Dersini Aldığını Gösterir Belge,

5-6 (altı) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında),

6-Adli Sicil Kaydı,

7-) Terhis Belgesi (Askerlik görevini yapmış olanlar için) veya Askerlik durum belgesi (Tecil yaptırmış olanlar),

8-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet),

9-) Mal Bildirim Beyannamesi (tarih ve imzalı olarak doldurulup teslim edilecektir),

10-) Dilekçe,

11-) Nüfus Cüzdanı Örneği,

12-) İkametgah Belgesi,

13-) E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK Uzun Vade Hizmet Döküm Belgesi,

14-) Atanmaya hak kazanan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığını belgelendiren Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınması gerekmektedir),

15-) Son 1 yıl içerisinde kamu kurumlarında çalışması bulunanların statü, unvan ve işten ayrılma sebeplerini gösterir ilgili kurumdan alınacak onaylı belge.

 

İlanen duyurulur.

 

EVRAK TESLİM ADRESİ:


Üniversite Mah.

Prof Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı No:3

Yakutiye/Erzurum

 

Tlf:    0442 238 28 28

Faks: 0442 282 20 30