Görevler
1- Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

2- Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

3- Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara lişkin teklifleri ilgili kurum kuruluşlarla iş birliği içinde hazırlamak, öncelendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

4- Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.

5- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek sağlamak.

6- Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajansalarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.

7- Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

8- Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerreklik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.

9- Bakanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.