Geçici Görevlendirme Suretiyle İstihdam
Başkanlığımızda kadrolu ve sözleşmeli personel istihdamı dışında 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 nci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca geçici görevlendirme suretiyle de personel çalıştırılmaktadır.

Bu çerçevede, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar; aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla Başkanlığımızda geçici olarak istihdam edilebilmektedir.